BAN THỪA TÁC VIÊN THÁNH THỂ
Trao Mình Thánh Chúa là nhiệm vụ của Linh Mục và các thầy phó tế.  Thời gian gần đây vì nhu cầu mục vụ, Hội Thánh đã ban phép cho một số giáo dân có đời sống gương mẫu, thiện chí được trao Mình Thánh Chúa trong thánh lễ và cho các bệnh nhân tại tư gia và bệnh viện.  Với điều kiện được Cha Xứ tuyển chọn qua đề nghị của Hội Đồng Mục Vụ và được Đức Giám Mục Địa Phận chấp thuận.  Thừa Tác Viên Thánh Thể thường xuyên là người được Đức Giám Mục trao ban một lần trong đời đến khi vì lý do nào đó phải ngưng tác vụ.
Tại Giáo Xứ Nam Thái, Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể được thành lập từ năm 1996, bổ sung vào năm 1998 và 2006 do Đức Hồng Y Tổng Giám Mục GioanB Phạm Minh Mẫn ban phép.
DANH SÁCH THỪA TÁC VIÊN
Ông Đaminh Nguyễn Văn Chuyên
Ông GioanB Mai Văn Lam
Ông GioanB Mai Văn Tiến
Ông Đaminh Đinh Ngọc Trinh
Ông Gioakim Trần Minh Xuân
Ông Vincente Phạm Đình Điển (đã qua đời)
Ông PHê rô Bùi Văn Hoàng
Ông Vincente Phạm Văn Thạc
Ông Giuse Nguyễn Duy