GIÁO KHU 3
THÁNH ANTÔN

GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH :Giáo Khu được hình thành ngay thời kỳ năm lập Giáo Xứ.
Địa bàn Giáo Khu giới hạn từ đầu Ngã ba Ông Tạ chạy dài đến khu vực Cổng bom,bao gồm các hộ hai bên mặt tiền đường Phạm Văn Hai, một số hộ bên trong dọc phía trường học Phạm Văn Hai và một số gia đình trong hẻm Chùa Thái Hòa.
          Giáo Khu 3 nhận Thánh Antôn Padova linh mục làm quan thầy Giáo Khu, mừng kính vào ngày 13 tháng 6 hàng năm.
 
BAN HÀNH GIÁO QUA CÁC NHIỆM KỲ :                Ban Hành giáo được bà con bầu chọn để điều hành các sinh hoạt trong giáo khu. Qua các nhiệm kỳ, quý chức trong Ban Hành giáo luôn nhiệt thành trong mọi công tác phục vụ. Cộng đoàn Giáo Khu 3 xin tri ân các vị ân nhân và các quý chức Ban Hành giáo tiền nhiệm :
   + Ban Hành giáo năm 1956 :
     Ông Phêrô Phạm Văn Ngọc (Trưởng khu)  
    Ông Đaminh Khổng Minh Tào (Phó khu)
    Ông PhaoLô Nguyễn Côn (Thư ký)
   Ông Phêrô Phạm Viết Tuấn (Thủ quỹ)
  + Ban Hành giáo năm 1972 :
    Ông Đaminh Khổng Minh Tào (Trưởng khu)       
   Ông Gioakim Phan Bảo  (Phó khu)
   Ông Giuse Đỗ Tường Nhượng (Thư ký)
   Ông Đaminh Vũ Đức Trình  (Thủ quỹ)
   + Ban Hành giáo năm 1977 :
      Ông Giaokim Phan Quân (Trưởng khu)
      Ông Giuse Trần Đức Linh (Phó khu)
    + Ban Hành giáo kế tiếp :
     Ông Đaminh Lê Quý Rư (Trưởng khu)
     Ông Đaminh Nguyễn Văn Chuyên  (Phó khu)
   + Ban Hành giáo kế tiếp :
    Ông Đaminh Nguyễn Văn Chuyên 
   Ông Giuse Đỗ Tường Nhượng
   + Ban Hành giáo năm  1992 – 1998 :
    Ông Giuse Đỗ Tường Nhượng (Trưởng khu)  
    Ông Đaminh Bùi Văn Lược  (Phó khu)
    Ông Vincentê Vũ Văn Đoàn (Thư ký)
  +  Ban Hành giáo năm  1998 – 2006 :                     
   Ông Giuse Nguyễn Văn Hoan (Trưởng BHG)
   Ông Vincentê Vũ Văn Đoàn (Phó BHG)
   Ông Giuse Phan Trường (Thư ký)
ƠN THIÊN TRIỆU :+ Linh Mục Gioan Trần Mạnh Duyệt (RoMa)   + Linh Mục Giuse Nguyễn Phát (Vĩnh Long)
+ Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Toàn (Australia) + Linh Mục Mathêu Nguyễn Văn Hiền(Vĩnh Long)
+ Linh Mục Vincente Nguyễn Văn Lợi  (USA).
TÌNH HÌNH GIÁO DÂN VÀ SINH HOẠT GIÁO KHU :          Sĩ số giáo dân hiện nay :  70 gia đình – 278 nhân danh
          Địa bàn Giáo Khu được chia khoảng 10 xóm để quản lý Giáo Dân theo từng khu vực
          Đời sống bà con trong Giáo Khu tương đối ổn định về kinh tế và nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể.
          Trước đây Giáo Khu đã hình thành được một đội hoa riêng của Giáo Khu tham gia dâng hoa kính Đức Mẹ vào tháng hoa hang năm. Những năm gần đây, Giáo Xứ đã tuyển chọn các em dâng hoa ở các Giáo Khu để thành lập Đội Hoa Giáo Xứ.
          Ban Hành giáo luôn nhiệt tình hỗ trợ những gia đình có người qua đời : mời Cha Xứ thực hiện các nghi thức, mời bà con viếng xác, . . .Bên cạnh đó Giáo Khu còn hưởng ứng rất nhiều hoạt động mà Giáo Xứ đề ra như : giúp đỡ bà con nghèo, ủng hộ lũ lụt, chia xẻ bát cơm mùa chay, mùa vọng . . .Nhiệt tình hỗ trợ Giáo Xứ trong các dịp Đại Lễ, Trung thu, Tháng Hoa . . .
          Giáo Khu Antôn quyết tâm học tập và noi gương thánh quan thầy để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn Giáo Khu hiệp nhất, yêu thương, bát ái, chan hòa.
BAN HÀNH GIÁO KHU III
751