I. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Theo quy chế của Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh năm 1995 , các tên gọi Hội Đồng Giáo Xứ, Ban hành Giáo, Ban Đại Diện …. được thống nhất tên gọi là HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨHỘI ĐỒNG MỤC VỤ là cánh tay nối dài của Cha Xứ trong việc điều hành dân Chúa sống đạo. Các thành viênHội Đồng Mục Vụ được cộng đoàn các Giáo Khu bầu chọn vào Ban Thường Vụ và Ban Hành Giáo, cùng với Trưởng các đoàn thể và Trưởng ca đoàn, hợp thành Hội Đồng Mục Vụ. Hội Đồng Mục Vụ nhận Thánh Quan Thày Đức Maria Mẹ Thiên Chúa mừng kính vào ngày mồng 1 Tết dương lịch hàng năm. Đây là Thánh lễ Tạ ơn cầu bình an cho tất cả Quý Chức Tân Cựu HĐMV còn sống hoặc đã qua đời và cầu bình an cho gia đình các Quý vị Ân nhân của Giáo xứ. Hiện nay nhiệm kỳ Hội Đồng Mục Vụ là 4 năm và thánh lễ nhận chức tuyên hứa Hội Đồng Mục Vụ được tổ chức trọng thể vào ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi đầu mỗi nhiệm kỳ.
1. BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ
Thành phần :    Gồm 5 vị đại diện 5 Giáo Khu.
 Chức danh   :    1 chủ tịch, 2 phó chủ tịch, 1 thư ký, 1 thủ quỹ.
2. BAN HÀNH GIÁO CÁC GIÁO KHU
Thành phần :   Ban Hành Giáo mỗi Giáo Khu gồm 3 vị.
Chức danh   :  1 trưởng khu, 1 phó khu, 1 thư ký (kiêm thủ quỹ)
3. ĐOÀN THỄ
 Hiện nay Giáo Xứ có 7 đoàn thể gồm :
 -  HUYNH ĐOÀN ĐAMINH  +  HỘI THÁNH TÂM  +  HỘI CÁC BÀ MẸ
 -  GIỚI TRẺ  +  BAN GIÁO LÝ
 -  HỘI LEGIO MARIAE  +  HỘI GIÁO CHỨC
    Thành phần :  Ban Chấp Hành mỗi đoàn thễ gồm 5 vị
    Chức danh   :  1 hội trưởng, 2 hội phó, 1 thư ký, 1 thủ quỹ.
    Mỗi đoàn thể thành lập 2 tổ :  Tổ Phụng vụ và Tổ Xã hội.
Ban phục vụ đoàn thễ gồm :  ban chấp hành, các toán trưởng, các thành viên tổ phụng vụ và tổ xã hội.
4. CA ĐOÀN  :  Hiện nay Giáo Xứ có 3 ca đoàn
  -  CA ĐOÀN ĐỨC MẸ MÂN CÔI
  -  CA ĐOÀN CÊCILIA
  -  CA ĐOÀN THÁNH GIA (Trực thuộc hội Thánh Tâm và Các bà Mẹ)
5.  HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ
     Thành viên gồm (29 người)
  -  Ban Thường vụ :  5 vị
  -  Ban hành giáo các Giáo Khu :  15 vị
  -  Trưởng đoàn thể :  7 vị
  -  Trưởng ca đoàn :  2 vị
II. DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ NHIỆM KỲ 2005 – 2009
BAN THƯỜNG VỤ
01 ĐAMINH LÊ VĂN TÂN 1956 CHỦ TỊCH HĐMV
02 VINCENTE PHẠM VĂN CÔI 1949 PHÓ CHỦ TỊCH PHỤNG VỤ
03 PHÊRÔ VÕ TẤN PHƯỚC 1945 PHÓ CHỦ TỊCH XÃ HỘI
04 GIUSE NGUYỄN VĂN THI 1964 THƯ KÝ HĐMV
05 GIOAN.B MAI NGỌC HẢI 1962 THỦ QUỸ HĐMV

BAN HÀNH GIÁO CÁC GIÁO KHU
06 GIOAN.B PHẠM ĐỨC TIẾN 1952 TRƯỞNG BHG KHU I
07 THOMAS PHẠM VĂN THÁI 1949 PHÓ BHG KHU I
08 THOMAS ĐỖ ĐÌNH ĐẠO 1963 THƯ KÝ BHG KHU I
09 GIUSE LÊ CÔNG HIỆP 1950 TRƯỞNG BHG KHU II
10 GIOAN.B VŨ ĐÌNH CHÚNG 1954 PHÓ BHG KHU II
11 GIOA.KIM NGUYỄN BÌNH 1961 THƯ KÝ BHG KHU II
12 GIUSE NGUYỄN VĂN HOAN 1955 TRƯỞNG BHG KHU III
13 VINCENTE VŨ VĂN ĐOÀN 1958 PHÓ BHG KHU III
14 GIUSE PHAN TRƯỜNG 1961 THƯ KÝ BHG KHU III
15 VINCENTE TRẦN THIẾU LANG 1960 TRƯỞNG BHG KHU IV
16 PHÊRÔ BÙI VĂN QUANG 1960 PHÓ BHG KHU IV
17 GIUSE MARIA LÊ KHẮC NGUYỆN 1968 THƯ KÝ BHG KHU IV
18 VINCENTE PHẠM VĂN CHÍN 1943 TRƯỞNG BHG KHU V
19 GIUSE NGUYỄN VĂN HỘI 1935 PHÓ BHG KHU V
20 VINCENTE PHẠM HỮU TÂM 1966 THƯ KÝ BHG KHU V

ĐOÀN THỂ
21  GIUSE                 VŨ BÁ TRỌNG        1936   HỘI TRƯỞNG HĐĐM
22 ĐAMINH LÊ CÔNG KHOA 1959 HỘI TRƯỞNG HỘI THÁNH TÂM
23 MARIA TRẦN THỊ KIM 1961 HỘI TRƯỞNG HỘI BÀ MẸ
24 GIOAN.B VŨ CANH THÂN 1980 HỘI TRƯỞNG GIỚI TRẺ
25 PHANXICOSAVIE PHẠM ĐÌNH HUÂN 1959 TRƯỞNG BAN GIÁO LÝ
26 GIOA.KIM TRẦN MINH XUÂN 1940 HỘI TRƯỞNG LEGIO MARIAE
27 GIUSE BÙI VĂN ĐẠT 1953 HỘI TRƯỞNG HỘI GIÁO CHỨC

CA ĐOÀN
28 VINCENTE PHẠM BÁ ĐIỆT 1952 TRƯỞNG CA ĐOÀN ĐỨC MẸ
29 GIOAN.B MAI VĂN AN 1977 PHÓ CHỦ TỊCH PHỤNG VỤ
  Dưới sự chủ tọa của Cha Xứ, các thành viên Hội Đồng Mục Vụ họp thường kỳ 1 quý 1 lần để cùng bàn thảo về đường hướng mục vụ của Giáo Xứ. Trong 1 năm có 2 phiên họp Hội Đồng Mục Vụ mở rộng mời Ban Chấp Hành của các đoàn thể cùng tham dự.
III.  BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ QUA CÁC NHIỆM KỲ
  1.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1956 – 1960
-  Ông Đaminh Vũ Đình Hào (Chánh)
                -  Ông Gioan.B Vũ Đình Văn (Phó)
                -  Ông Vincentê Nguyễn Văn Thức (Thư Ký)
                -  Ông Giuse Trần Khắc Chi (Thủ Quỹ)
                -  Ông Đaminh Vũ Văn Nghi (Quản Giáo)
  2.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1960 – 1967
                -  Chánh Trương  :  Ông Vũ Đình Văn
                -  Phó Trương      :  Ông Nguyễn Đăng Trợ
                -  Tuần Kiễm        :  Ông Đào Văn Nghĩa
                -  Trùm Chánh     :  Ông Cửu Kim
                -  Trùm Phó         :  Ông Bùi Văn Lân
                -  Thư Ký              :  Ông Nguyễn Văn Thức
                -  Thủ Quỹ           :  Ông Nguyễn Văn Hạp
                -  Ban Kiến Thiết : Ông Tín Lợi
                -  Quản Giáo       :  Ông Vũ Văn Nghi
                                                :  Ông Nguyễn Văn Tam
                -  Thủ Từ              :  Ông Phạm Văn Ngọc
                ( Theo Biên bản Phiên Họp Ngày 1/11/1960 )
 3.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1967 – 1971
                -  Ông Phêrô Bùi Văn Lân (Khang)  (Chánh)
                -  Ông Đaminh Nguyễn Văn Khẩn (Phó)
                -  Ông Stêphannô Nguyễn Ngọc Hải (Thư ký)
                -  Ông Vincentê Nguyễn Văn Thức (Thủ quỹ)
                -  Ông Gioan.B Mai Văn Lam (TB Khánh Tiết)
                -  Ông Phêrô Nguyễn Văn Lễ (TB Tuyên Huấn)
 4.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1971 – 1974
                -  Ông Stêphanô Nguyễn Ngọc Hải (Chánh)
                -  Ông Gioan.B Mai Văn Lam (Phó)
                -  Ông Phêrô Nguyễn Văn Lễ (Thư Ký)
                -  Ông Antôn Đào Ngọc Đỉnh (Thủ Quỹ)
 5.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1976 – 1992
                -  Ông Phaolô Phạm Hữu Độ (GK 1)
                -  Ông Gioakim Nguyễn Đông Thanh (GK 2)
                -  Ông Phêrô Nguyễn Đình Hòa (GK 3)
                -  Ông Hiêrônimô Hoàng Văn Điệu (GK 4)
                -  Ông Đaminh Nguyễn Văn Duy (GK 5)
 6.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1992 – 1995
                -  Ông Gioan B Mai Văn Lam (Chủ Tịch)
                -  Ông Giuse Vũ Bá Trọng (Phó CT Phụng Vụ)
                -  Ông Phêrô Bùi Văn Hoàng (Phó CT Xã Hội)
                -  Ông Đaminh Vũ Ngọc Chấn (Thư Ký)
                -  Ông Đaminh Nguyễn Văn Chuyên (Thủ Quỹ)
 7.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1995 – 1998
                -  Ông Phêrô Bùi Văn Hoàng (Chủ Tịch)
                - Ông Đaminh Lê Văn Tân (Phó CT Phụng Vụ)
                -  Ông Vincentê Đinh Công Tôn (Phó CT Xã Hội)
                -  Ông Giuse Phan Kim Cương (Thư Ký)
                -  Ông Đaminh Nguyễn Văn Chuyên (Thủ Quỹ)
 8.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 1998 – 2005
                -  Ông Phêrô Bùi Văn Hoàng (Chủ Tịch)
                -  Ông Đaminh Lê Văn Tân (Phó CT Phụng Vụ)
                -  Ông Vincentê Đinh Công Tôn (Phó CT Xã Hội)
                -  Ông Giuse Phan Kim Cương (Thư Ký)
                -  Ông Phêrô Võ Tấn Phước (Thủ Quỹ)
 9.  Ban Thường Vụ nhiệm kỳ năm 2005 – 2009
                -  Ông Đaminh Lê Văn Tân (Chủ Tịch)
                -  Ông Vincentê Phạm Văn Côi (Phó CT Phụng Vụ)
                -  Ông Phêrô Võ Tấn Phước (Phó CT Xã Hội)
                -  Ông Giuse Nguyễn Văn Thi (Thư Ký)
                -  Ông Gioan B Mai Ngọc Hải (Thủ Quỹ)
IV.  PHẦN ĐỊA GIỚI CỦA GIÁO XỨ HIỆN NAY
       Tháng 10 năm 2005, tiếp nhận chỉ thị của Giáo phận TPHCM, Giáo Xứ Nam Thái chính thức chuyển giao số hộ gia đình thuộc đường Cách Mạng Tháng Tám phí đối diện Thánh Đường Giáo Xứ , gồm :
                -  Các hộ gia đình Giáo Khu 5 bàn giao về Giáo Xứ Xây Dựng
                -  Các hộ gia đình thuộc một phần Giáo Khu 4 cũ bàn giao về Giáo Xứ Xây Dựng
      Đồng thời nhận chuyển giao từ Giáo Xứ An Lạc một số hộ gia đình thuộc Giáo Họ Vincentê thuộc hẻm 175 đường Phạm văn Hai.
      Vậy hiện nay phần địa giới của Giáo Xứ như sau :
      Giáo Xứ Nam Thái nằm trên đường Cách Mạng Tháng Tám thuộc địa bàn phường 5 quận Tân Bình, được giới hạn từ số nhà 100 (đầu hẻm 98) đến số nhà 254 (đầu hẻm trường Mầm non phường 5). Cả hai hẻm trên kéo dài xuống tới đường bờ kênh Nhiêu Lộc .
Vị trí Nhà thờ nằm cách ngả ba Ông Tạ khoảng 30m về hướng Sài Gòn
                Hướng Đông giáp Giáo Xứ An Lạc
                Hướng Tây Bắc giáp Giáo Xứ Thái Hòa
                Hướng Nam giáp Giáo Xứ Xây Dựng
                Hướng Bắc giáp kênh Nhiêu Lộc và Giáo Xứ Vinh Sơn
                Hướng Đông Bắc giáp kênh Nhiêu Lộc và Giáo Xứ Tân Chí Linh
                Hướng Tây Nam giáp đường Cách Mạng Tháng Tám
      Vào tháng 3/2006 Cha Xứ phân chia lại ranh giới các Giáo Khu cho hợp lý, theo đó một phần các hộ gia đình thuộc Giáo Khu 2 từ đầu hẻm số 235 Phạm Văn Hai chạy dài về hướng kênh Nhiêu Lộc được bàn giao về Giáo Họ Vincentê hợp thành Giáo Khu 5 mới (Giáo Khu Vincentê)
      Tổng hợp số nhân danh tính đến tháng 5/2006 cụ thể như sau :
GIÁO KHU SỐ GIA ĐÌNH SỐ NHÂN DANH
     GK 1      PHANXICÔXAVIÊ 83 326
     GK 2      KYTÔ VUA 163 778
     GK 3      ANTÔN 70 278
     GK 4      GIOAKIM 76 274
     GK 5      VINCENTE 90 485
TỔNG CỘNG 482 2.141