HUYNH ĐOÀN GIÁO DÂN ĐAMINH
XỨ NAM THÁI

I- LỊCH SỬ THÀNH LẬP
-  Giáo Xứ Nam Thái được thành lập năm 1956, gồm giáo dân của 2 tỉnh Nam Định và Thái Bình tụ hội lại.  Trước đây  khi ở Miền Bắc, họ đã sinh hoạt Dòng Ba, thì giờ đây họ vẫn trung thành son sắt sinh hoạt Dòng Ba nơi đất mới.  Vào năm 1957, cha Giuse Nhân về coi sóc Giáo Xứ và chính thức xây dựng lại các đoàn thể.  Một trong 6 đoàn thể được tái thành lập trong những ngày đầu tiên ấy là Dòng Ba Hãm Mình Thánh Đaminh (tiền thân của Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh ngày nay).
 Dòng trực thuộc tỉnh Dòng Đaminh chi Phi Luật Tân và chọn thánh cả Phêrô làm quan thầy.  Dòng quy tụ một số giáo dân sống giữa đời thường nhưng có ý muốn thánh hóa bản thân, làm việc bác ái theo tinh thần Thánh Phụ Đaminh.
   -  Nhờ ơn Chúa, Mẹ Maria và Thánh Tổ Phụ nên từ hạt giống đầu tiên ấy.  Dòng đã liên tục phát triển cho đến nay đã 48 năm trải qua 4 đời Cha Linh Hướng, ngày càng gia tăng về số lượng cũng như chất lượng.
   - Trước năm 2000, Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh xứ Nam Thái trực thuộc Liên Huynh Pio hạt Chí Hòa.  Đến 4/11/2000 Tỉnh Dòng sát nhập 2 Liên Huynh Pio V và Thánh Cẩm làm một và đổi là Liên huynh các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
     Có thể tóm tắt lịch sử thành lập Huynh Đoàn như sau:
+  Ngày thành lập : năm 1958
+  Bổn mạng: Thánh Phero Tông Đồ
+ Lễ kính: ngày 29 tháng 6 hàng năm
+ Số đoàn viên: Giới Trưởng thành: 104 đoàn viên
                            Giới trẻ: 17 đoàn viên.
+ Các thế hệ Cha Xứ kiêm Linh Hướng dẫn dắt huynh đoàn:
         +  Linh mục Giuse Phạm Thanh Nhân
         + Linh mục Giuse Lại Hữu Chí
         +  Linh mục An Tôn Trần Văn Bật
         + Linh mục Phaolo Bùi Văn Phổ
+ Các Anh Chị Đoàn Trưởng tiền nhiệm:
    - Chị Maria PHạm Thị Quán nhiệm kỳ 1958-1960
    - Chị Maria PHạm Thị Tề nhiệm kỳ 1961-1966
    - Chị Maria Vũ Thị Báu                    1967-1972
    - Anh Phero Phạm Văn Ngọc                    1973-1978
    - Anh Phero Bùi Văn Lân                1979-1985
    - Anh Gioan B.Mai Văn Tiến                      1986-1991
    - Anh Phero Nguyễn Văn Lễ                      1992-1994
    - Chị Maria Nguyễn Thị Phin                     1995-2000
+ Danh sách Ban Phục Vụ đương nhiệm :
         -  Anh Giuse Vũ Bá Trọng    Đoàn trưởng
         - Anh Anton Nguyễn Hữu Hậu      Phó 1, phụ trách Phụng Vụ
         - Chị Maria Nguyễn Thị MIến         Phó 2, phụ trách xã hội kiêm phụ trách giới trẻ
         - Chị Maria Nguyễn Thị Sâm           Huấn Đức 1
         - Chị Maria Nguyễn Thị Đào           Huấn Đức 2
         - Chị Maria Nguyễn Thị Cành         Thư ký
         - Chị Maria Vũ Thị Ngào      Thủ Quỹ
         - Chị Maria Lê Thị Nụ            Tông Đồ Bác Ái
         - Chị Maria Vũ Thị Bích Ngọc          Tông Đồ Bác Ái
         - Chị Teressa Nguyễn Thị Quý        Tông Đồ Xã Hội
         - Chị Teressa Nguyễn Thị Nhạn      Tông Đồ Xã Hội
 II- TÔN CHỈ CỦA HUYNH ĐOÀN
Huynh Đoàn mời gọi và quy tụ các giáo dân muốn nên trọn lành bằng lối sống giữa đời theo tinh thần và đoàn sủng của Thánh Đaminh, dưới sự bảo trợ đặc biệt của Mẹ Maria.
Tham dự vào sứ vụ tông đồ của Dòng bằng cách học hỏi Lời Chúa, chuyên cần cầu nguyện và giảng thuyết theo hoàn cảnh riêng của người giáo dân.
Sống trong tình huynh đệ của Dòng để học hỏi cùng nhau, cầu nguyện cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau, hiệp thông với nhau, nâng đỡ nhau, an ủi nhau trong cuộc sống.  Có thể tóm tắt như sau: 4 trụ cột chính cho đời sống đoàn viên là:1/  Kiện toàn đời sống tâm linh
2/  Hiệp thông huynh đệ
3/  Chuyên cần học hỏi Lời Chúa
4/ Thi hành sứ vụ tông đồ.
Ngoài nghĩa vụ, người giáo dân Huynh Đoàn Đaminh còn có quyền lợi là được hiệp thông cùng các anh chị em Dòng Nhất, Dòng Nhì, Dòng Ba trên toàn thế giới, trong lời kinh nguyện, trong công cuộc các tông đồ bác ai, trong kho tàng ơn ích của các Thánh Dòng từ lúc thành lập Dòng cách đây hơn 800 năm cho đến ngày nay.
III SINH NHẬT CỦA HUYNH ĐOÀN
        1/ Phụng vụ giờ kinh : Hằng ngày Huynh đoàn đọc 2 giờ kinh
            - Kinh sáng: Sau Thánh Lễ sáng
            - Kinh chiều: từ 13 giờ 40 đến 14 giờ 30
        2/ Tĩnh tâm: Hàng tháng Huynh Đoàn tĩnh tâm và chầu Thánh Thể vào thứ hai đầu tháng.  Ngoài ra còn có các buổi tĩnh tâm trước các ngày lễ bổn mạng Dòng (Thánh Phero, Thánh Đaminh, Thánh Catarina).
       3/  Các ngày lễ đặc biệt của Huynh đoàn: Gồm 3 lễ Quan Thầy và 3 lễ giỗ:
29/4 : Kinh Thánh Cataria : Bổn mạng Dòng Ba.
29/6: Kinh Thánh Phero: Quan thầy của Huynh Đoàn
8/8: Kinh Thánh Đaminh: Tổ Phụ Dòng
7/2: Giỗ Thân Phụ Mẫu: Cầu cho cha mẹ các đoàn viên còn sống cũng như đã qua đời
5/9 Giỗ Ân Nhân và Thân Nhân: Cầu cho các ân nhân và thân hữu của Dòng.
8/11 Lễ Giỗ Dòng: Cầu cho các anh em trong Dòng đã qua đời.       4/ Nguyệt hội: Hàng tháng, Huynh đoàn cùng nhau sinh hoạt vào Chủ nhật đầu tháng để báo cáo, đóng góp ý kiến và rút kinh nghiệm cho nhau.  Trong buổi nguyệt hội có Cha Linh Hướng ban huấn từ và thực hiện nghi thức sám hội cho cộng đoàn.  Cuối cùng là hôn xương Thánh.
      5/  Học hỏi – Chia sẻ Lời Chúa: Người đoàn viên Đaminh coi trọng việc học hỏi, chia sẻ lời Chúa, coi đó là một phương tiện để nên Thánh.  Học hỏi Luật Dòng cũng được quan tâm để sống tốt tinh thần Dòng.
     6/  Sứ vụ Tông Đồ:
        - Anh Chị em đoàn viên luôn được mời gọi thực thi sứ vụ tông đồ bằng cách hy sinh,  hãm mình, cầu nguyện, học hỏi và rao giảng bằng chính dời sống của mình.
        - Huynh Đoàn còn nhiệt thành cộng tác cùng Giáo Xứ trong các công tác tông đồ bác ái và từ thiện.
        - Huynh Đoàn cũng cộng tác chặt chẽ với các cấp Huynh Đoàn khác trong công tác bác ái tông đồ.